Privacyverklaring Re-integratiebureau Re-turn

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Re-integratiebureau Re-turn B.V.
KVK nummer: 30113730
Koningsweg 2
3582 GE Utrecht
Tel: 085 – 080 68 33

Het gebruik van persoonsgegevens door Re-turn
Re-turn verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals uw werkgever, uw bedrijfsarts, uw verzekeraar of via het UWV.

Persoonsgegevens
Re-turn verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Uitkeringssituatie
 • CV
 • Informatie over functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens betreffende de inhoud en het proces van uw traject
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Informatie uit gespreks- en andere verslagen
 • Probleemanalyses
 • Gegevens in vragenlijsten
 • Arbeidsprognose
 • Bankgegevens
 • Inhoud van communicatie, correspondentie en notities
 • IP-adres
 • Gegevens in contactformulier op de website
 • Klachten

Doeleinden
Re-turn verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om haar diensten als re-integratiebegeleider zorgvuldig te kunnen uitvoeren en om de met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten te kunnen nakomen.

Meer specifiek verwerkt Re-turn bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen onderhouden van contact met u en/of onze opdrachtgevers;
 • het waarborgen van een goede en efficiënte dienstverlening aan u;
 • het begeleiden van de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • het bieden van begeleiding op maat;
 • afhandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • facturering en financiële administratie;
 • versturen van informatie en nieuwsbrieven;
 • het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • optimaliseren van de bedrijfsvoering, marketing en PR;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Als wij met u een overeenkomst hebben gesloten, verwerken wij uw gegevens om deze overeenkomst op een zorgvuldige wijze te kunnen nakomen.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw adres- en mailgegevens nodig om u te kunnen blijven informeren over onze dienstverlening.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij ook gegevens die verband houden met uw gezondheid. Zo beschikken wij over informatie over de voortgang van uw re-integratie en de mate waarin u belastbaar bent. Wij verstrekken dergelijke gevoelige persoonsgegevens alleen aan derden als u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook zullen wij niet zonder uw toestemming gezondheidsgegevens bij derden opvragen en opslaan in onze systemen. Uw dossier met daarin gegevens over uw gezondheid zal in geen geval (zonder uw toestemming) worden gedeeld met uw werkgever. Uw werkgever ontvangt alleen gegevens over het re-integratie proces en uw vooruitgang. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar afzonderlijk om worden gevraagd. U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Re-turn persoonsgegevens uitwisselen. Re-turn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of de ingeschakelde re-integratieconsultants. In het kader van die dienstverlening worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Re-turn heeft afspraken gemaakt met deze partijen over de omgang met uw persoonsgegevens. Re-turn zal nooit zonder uw toestemming gegevens over uw gezondheid delen met derden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Re-turn aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Re-turn zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Persoonsgegevens betreffende uw re-integratietraject bij Re-turn zullen wij niet langer bewaren dan twee jaar na afloop van het traject.
Gegevens met betrekking tot betaling en facturatie moeten wel langer bewaard worden, omdat Re-turn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Re-turn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle werknemers of andere bij Re-turn betrokken partijen zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichting.

Cookies
Op de website van Re-turn wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast functionele cookies die nodig zijn voor een goed werkende website worden de volgende cookies geplaatst voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor meer informatie over ons cookie-beleid verwijzen wij u naar het Cookie statement.

Uw rechten
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of wijzigen als u middels Re-turn bent ingelogd.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u door contact op te nemen via de contactpagina op www.re-turn.nlof door telefonisch contact op te nemen via +31 850806833. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Re-turn, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar uw persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 januari 2023. Re-turn kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Voor wie

Werknemers

Ondernemers

Werkgevers

Verwijzers

Ziektewet/WIA

Aanpak

Visie op werk en kanker

Soorten ondersteuning

Wanneer

Over ons

Ons team

Voorwaarden

In de media

Blog

Contact

Gecertificeerd door Oval

Lid Groep Werk & Kanker

Cookiestatement

© Re-turn 2023