Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

Re-integratie­begeleiding spoor 1 en 2

Voor werknemers

Bij re-integratiebegeleiding helpen we mensen om weer aan het werk gaan te combineren met al hun andere taken en verantwoordelijkheden. Alleen de inrichting van de weekagenda kan al een hele klus zijn. Zeker als je vaak moe bent, je nog lang niet de oude voelt en bezig bent te verwerken wat je nou eigenlijk overkomen is. We helpen de adviezen van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige in praktijk te brengen. We helpen door te ordenen, inzicht te geven in de situatie en te coachen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld helpen om sport en beweging te organiseren, mocht dat nodig zijn.

Betrekken leidinggevende

Bij re-integratietrajecten betrekken we de leidinggevende nadrukkelijk. Naast voorlichting is een belangrijk aspect van onze begeleiding het helpen met communicatie in de werkomgeving. Daarbij gaan we niet tussen werkgever en medewerker in zitten maar faciliteren we beide kanten om samen tot afspraken te komen. Ook helpen we werkgevers in het voldoen aan wet- en regelgeving en leggen we de voortgang vast in rapportages.

Spoor 1 en 2

Spoor 1, ofwel terugkeer in het eigen werk is het uitgangspunt bij elke nieuwe begeleiding. Dat neemt niet weg dat deze begeleiding ook passend is bij spoor 2, of in een combinatie van 1 en 2. Wanneer daar aanleiding voor is, is deze begeleiding uit te breiden met een of twee aanvullende elementen, specifiek gericht op spoor 2.

Voor ondernemers

In de re-integratiebegeleiding voor zelfstandig ondernemers komen dezelfde aandachtspunten aan de orde als bij de basisbegeleiding voor werknemers. Dat wil zeggen dat we na een eerste gesprek een plan opstellen voor het vervolg van de begeleiding. We coachen, monitoren de voortgang en bieden praktische hulp bij het toepassen van adviezen.

Ruggensteun

Ondernemers zijn gewend veel zelf te doen, maar hebben baat bij ruggensteun in een periode waarin alles nieuw is en grenzen nog verkend moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om inzicht krijgen in waar je staat, verschillende scenario’s verkennen. We helpen je keuzes te maken in welk werk je oppakt of aanneemt en in het vinden van balans tussen werk, privé en herstelactiviteiten als sport en beweging. Ook communicatie komt aan bod, bijvoorbeeld met cliënten of opdrachtgevers, een compagnon of andere zakenpartner, of mensen die voor je werken.

Als je een arbeidsongeschikt­heidsverzekering (AOV) hebt, neemt je verzekeraar de kosten op zich. Vraag je verzekeraar naar de mogelijkheden of neem contact met ons op.

:
;

Re-integratiebegeleiding-basis en spoor 1

In onze begeleiding – die in de basis altijd op spoor 1 gericht is – brengen we rust, structuur en perspectief. Dat doen we door zo klein mogelijk te beginnen, op te schalen waar dat nodig is en alle aspecten van het re-integratieproces goed te monitoren, op basis van ons grondmodel van voorspellende factoren van de kansen op succes in re-integratie, specifiek bij kanker. We helpen ook met communicatie in de werkomgeving en leggen de voortgang vast in rapportages.

Na het eerste gesprek stellen we een plan op voor de rest van het traject. We delen kennis, coachen en helpen bij het in de praktijk toepassen van adviezen. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte kan aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld:

  • organisatie van beweging en sport
  • samenwerking met bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige
  • structurering en ordening
  • hulp bij effectieve communicatie
  • voorlichting wet- en regelgeving
  • omgaan met late gevolgen (vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselend belastbaar zijn)
  • opbouw van uren, taken, taakintensiteit en verantwoordelijkheden
  • persoonlijke factoren als copingstijl, zingeving, de rol van werk in het leven en loopbaanvragen

:
;

Re-integratiebegeleiding spoor 2 - oriëntatiefase

Mensen met kanker worden langdurig behandeld. Dat kan tot gevolg hebben dat ze in het tweede ziektejaar terechtkomen, zonder dat ze de terugkeer in hun eigen werk hebben kunnen uitproberen. De wet schrijft echter voor dat er dan desondanks gestart moet worden met uitkijken naar werkhervatting in een andere baan (spoor 2) voor het geval het niet lukt in het eigen werk.

Met andere woorden: als de bedrijfsarts heeft geconstateerd dat begonnen kan worden met re-integreren én het tweede ziektejaar is al aangebroken, kan het zinnig zijn om een oriëntatie op spoor 2 te doen.

Spoor 1 en 2 tegelijk
Om mensen toch de mogelijkheid te geven dingen uit te proberen in hun eigen werk, worden de re-integratieactiviteiten uit de basis-begeleiding gecombineerd met een oriëntatie op spoor 2. Daarbij komen onder meer zaken aan de orde als arbeids- en beroepsoriëntatie, het in kaart brengen van een netwerk en het maken van een persoons- en zoekprofiel.

:
;

Re-integratiebegeleiding spoor 2 - sollicitatiefase

Wanneer ondanks alles toch onvoldoende progressie is in spoor 1, dan moet er doorgepakt worden in spoor 2 en breekt de sollicitatiefase aan. Naast de ondersteuningspunten uit de basisbegeleiding besteden we aandacht aan vacature-analyse, netwerken, stages, werkervaringsplekken, sollicitatiebegeleiding en alles wat nodig is bij de opbouw van uren in de nieuwe baan.

N.B. Wanneer van meet af aan duidelijk is dat iemand niet terug kan keren naar het eigen werk, dan kunnen beide fasen voor spoor 2 vanaf het begin ingezet worden.

Uitbreiding begeleiding

Afhankelijk van de voortgang of specifieke wensen is de begeleiding uit te breiden met een of meerdere modules:

Extra medische expertise BACO

In sommige begeleidingstrajecten kan behoefte ontstaan aan extra medische expertise van een bedrijfsarts-consulent oncologie (BACO), bijvoorbeeld als moeilijk objectiveerbare klachten zo lang aanhouden, dat deze de re-integratie bedreigen. Ook kan inzet van een BACO nuttig zijn ter onderbouwing van een koers gericht op eigen werk in het tweede ziektejaar. In dit soort situaties merkten we dat het lang kon duren voordat de betrokken bedrijfsarts een BACO-collega kon raadplegen. Dit kan vanaf nu makkelijker en sneller, door een consult met een BACO aan te bieden.

Analyse van voorspellende factoren

Om de re-integratie sneller en duurzamer te laten verlopen kan het wenselijk zijn om – bijvoorbeeld halverwege en/of aan het einde het re-integratietraject – een (herhaalde) analyse uit te voeren. Hierbij worden voorspellende factoren voor de kansen op succes in re-integratie van mensen met kanker in kaart gebracht en geanalyseerd, gevolgd door twee voortgangsmetingen in de loop van het begeleidingstraject.

Ondersteuning in de werkomgeving

Hoewel we bij elke vorm van re-integratiebegeleiding altijd de werkgever of de betrokken leidinggevende consulteren, kan er bij hen behoefte bestaan aan extra overleg en advies. Deze dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp in de vorm van driegesprekken of voorlichting aan de leidinggevende. Dat kan helpen om dat wat de medewerker leert goed te laten landen op de werkplek. Vaak zijn leidinggevenden blij om extra kennis (en daarmee handelingsperspectief) aangereikt te krijgen in een situatie die toch ook voor hen behoorlijk ingrijpend kan zijn.

Verlengingsmodule

Om vast te houden wat bereikt is, om de voortgang te monitoren of voor extra praktische hulp is het mogelijk om de re-integratiebegeleiding te verlengen met een module van drie extra gesprekken.

* De samenstelling van het re-integratietraject en de selectie van eventuele extra modules staat iedereen uiteraard vrij. Op basis van de intake en/of het verloop van de re-integratie geven we wel altijd advies om een module wel, of juist niet in te zetten. We zetten onze ervaring met soortgelijke situaties graag in om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen bieden.

Voor wie

Werknemers

Ondernemers

Werkgevers

Verwijzers

Ziektewet/WIA

Aanpak

Visie op werk en kanker

Soorten ondersteuning

Wanneer

Over ons

Ons team

Voorwaarden

In de media

Blog

Contact

Gecertificeerd door Oval

Lid Groep Werk & Kanker

Cookiestatement

© Re-turn 2023